Privacy verklaring

Privacy-verklaring Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.
Met deze verklaring willen wij u graag informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


1. Inleiding
Wat wij verstaan onder:

● Persoonsgegevens:
Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. 
●Verwerken:
Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
● Verantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (geïnteresseerde, (potentieel) verenigingslid, (potentiele) leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
●Bewerker (of Subbewerker):
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  zijn als vereniging in oprichting, alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  (of haar klanten) (sub)bewerkt


2. Wat voor gegevens verwerkt Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij ook echt nodig hebben.  Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk.  Hierbij hanteert Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  in ieder geval onderstaande uitgangspunten:

● Alle Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. vrijwilligers en eventuele medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
● Soms schakelt Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een communicatiebureau dat een campagne voor Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  uitvoert. Met deze derde partijen sluit Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  altijd een verwerkingsovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. . Nieuw Brabant Zuid Oost i.o.  blijft in dat geval verantwoordelijk.


3. Welke vormen van verwerking passen wij toe?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze eigen leden, vrijwilligers en onze (potentiële) relaties.
Dit doen wij om contact met onze leden te onderhouden en om lidmaatschapsnota’s te kunnen versturen.
In sommige gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om gegevens bij te houden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

Wij zijn hierbij (eind-)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.


4. Kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken?

Wij kunnen je altijd, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Nieuw Brabant Zuid Oost i.o., als verantwoordelijke, over je verwerkt. 

Vanzelfsprekend kan je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. als je vindt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of je vindt dat het niet nodig is dat jouw gegevens zijn verwerkt. 

Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij haar dienstverlening aan jou, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard lichten wij dat dan graag aan je toe.


5. Verwerkt Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. ook bijzondere persoonsgegevens?

Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt verstaan: gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Anders dan Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. hiertoe is gehouden door een wettelijke verplichting, verwerkt zij als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. 


6. Tot slot

Nieuw Brabant Zuid Oost i.o. kan haar privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen.
De meest actuele versie kunt u hier terugvinden op onze website